Biegli sądowi

 

I.

Przepisy dot. biegłych sądowych. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz.U. 2005.15.133)
II.

Wyciąg z listy Biegłych Sądowych - pobierz

III.

Wykaz dokumentów wymaganych do ubiegania się o ustanowienie biegłym sądowym:

1. Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z zaznaczeniem z jakiego zakresu (dziedziny),

2. Życiorys,

3. Opinia z zakładu pracy,

4. Opinia organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego, w przypadku gdy wykonuje on  wolny zawód,

5. Oświadczenie (własne) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji biegłego sądowego,

6. Wszelkiego rodzaju dyplomy,  zaświadczenia i  dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata na biegłego sądowego teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma być ustanowiony,

7. Informacja z KRK o niekaralności,

8. Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1), - pobierz

9. Oświadczenie (zał. Nr 2) - pobierz

 

Uwaga:

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą posiadać potwierdzenie ich zgodności z oryginałami, a dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 
Od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł na konto: 

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

PKO BP S.A. O/Rzeszów

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

lub #mce_temp_url#

gotówką w kasie Urzędu Miasta Rzeszów ul. Rynek 1

 

 Ogłoszenia / Szkolenia

Nowe!

1. Informacja dla biegłych - czytaj

2. Szkolenie biegłych sądowych - pobierz

3. III Kongres Nauk Sądowych - pobierz

4. III Kongres Nauk Sądowych - pobierz

5. Stanowisko Ministra Finansów dot. VAT dla biegłych - pobierz

6. KOMUNIKAT: Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zaprasza do współpracy, w ramach wykonywania obowiązków biegłego sądowego - czytaj

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional