Numer ogłoszenia: 543876-N-2018

Pełna nazwa przetargu: 

UNIEWAŻNIONY Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku - 2018

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-2.pdf
2

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-3.zip
3

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-4.pdf
4

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-5.pdf
5

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-6.pdf
6

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-7.pdf
7

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-8.pdf
8

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

12-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-9.pdf
9

Unieważnienie postępowania

20-04-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-10.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional