Oddział Kadr

 

Kierownik Oddziału Kadr

Małgorzata Szwed

pok. 146

tel.: (17) 875 62 32

fax.: (17) 875 63 78

e-mail: malgorzata.szwed@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

 

1.

Oddział Kadr podlega bezpośrednio Prezesowi, w zakresie spraw sędziów, asystentów sędziów,  Dyrektora, kierownika i specjalistów  OZSS, referendarzy sądowych,  kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz Dyrektorowi, w zakresie spraw pozostałych pracowników.

2.

Do zakresu działania Oddziału Kadr należą w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych i etatowych (z wyłączeniem spraw należących do innych organów), sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych,  aplikantów kuratorskich - sądu  oraz sądów rejonowych okręgu, Dyrektora, asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi sądu, sędziów  w stanie spoczynku oraz osób pobierających uposażenie rodzinne, kierownika i specjalistów  OZSS,
 2. nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do jednostek podległych,
 3. przygotowywanie i sporządzanie projektów decyzji kadrowych związanych z nawiązywaniem, zmianami i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 4. prowadzenie akt osobowych,
 5. prowadzenie ewidencji osobowej i płacowej,
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 7. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,
 8. prowadzenie spraw dyscyplinarnych,
 9. prowadzenie zbiorczej ewidencji dotyczącej zatrudnienia w okręgu, łącznie z sądami rejonowymi, kierownikiem i specjalistami  OZSS,
 10. prowadzenie dokumentacji kolegium sądu, zgromadzenia ogólnego sędziów i zebrania sędziów,
 11. organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników,
 12. organizowanie konkursów na wolne stanowiska w sądzie,
 13. organizowanie i kierowanie stażem urzędniczym,
 14. organizowanie praktyk studenckich we współpracy z Kierownikiem Szkolenia i Kuratorem Okręgowym,
 15. organizowanie praktyk aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych oraz aplikacji ogólnej i sędziowskiej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
 16. wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami,
 17. wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych,
 18. wydawanie i ewidencja legitymacji służbowych,
 19. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej zatrudnienia,
 20. prowadzenie rejestru  pełnomocnictw/upoważnień,
 21. udział w tworzeniu projektu budżetu w zakresie planu etatów sądu oraz jednostek podległych,
 22. obsługa programu ZUS-Płatnik,
 23. obsługa programów kadrowo-płacowych,
 24. sprawozdawczość i analizy jednostki własnej oraz jednostek podległych,
 25. Odział Kadr realizuje powierzone zadania na rzecz Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego.
Valid XHTML 1.0 Transitional