Podstawa prawna

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.).

 

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016. 2062 jt ze zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407)

 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23 grudnia 2015 r. regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

 

4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn.zm)

Valid XHTML 1.0 Transitional