Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów

Kierownik Sekcji

Anna Maciocha - Walska

pok. 257

tel. 17 87 56 369

email: anna.maciocha-walska@rzeszow.so.gov.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

 

1. Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji  Inwestycji i Remontów należą w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną i remontową Sąd Okręgowego w Rzeszowie, która w szczególności odnosi się do:

a) prowadzenia całokształtu spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

b) prowadzenia całokształtu spraw związanych z działalnością remontową prowadzoną na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych – Sądów Funkcjonalnych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie,

c) opracowywania planów inwestycyjnych i zadań remontowych dla Sądu Okręgowego
w Rzeszowie oraz jednostek sądowniczych, o których mowa w pkt.1 lit. b

d) przygotowywanie, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji prawnej, projektowej i kosztorysowej oraz dokumentacji wynikającej z przepisów ustawy o zamówieniach  publicznych dla zadań inwestycyjnych i zadań remontowych dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądów Rejonowych – Sądów Funkcjonalnych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie,

e) zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na wykonawstwo robót inwestycyjnych dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie czy remontowych dla obiektów i nieruchomości sądowych będących w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

f) opiniowania założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej,

g) prowadzenia nadzoru nad prawidłowością wykonywania i przestrzegania zapisów
i postanowień umów o wykonawstwo robót budowlanych, remontowych czy nadzorów inwestorskich.

2) przygotowywanie, organizowanie i uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a oddanych w trwały zarząd Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a w tym:

a) bieżącego prowadzenie książek obiektów budowlanych, z szczególnym uwzględnieniem terminowości zapisów z nich wynikających,

b) opiniowanie i przygotowywanie wniosków remontowych czy zaleceń konserwatorskich wynikających z przeprowadzonych przeglądów budowlanych,

c) współpraca z Oddziałem Gospodarczym w zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją, konserwacją i naprawami wynikającymi z przeprowadzonych  przeglądów budowlanych

3) przygotowywanie założeń i projektów planów finansowych w zakresie wydatków inwestycyjno – remontowych, a w tym wydatków na zakupy inwestycyjne.

4) realizacja planów finansowych jednostki w zakresie zatwierdzonych wydatków na zakupy inwestycyjne, zarówno w części zakupów informatycznych jak i pozostałych oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowo-budowlanych i usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

5) sporządzanie rozliczeń finansowych zadań wynikających z prowadzonej działalności inwestycyjno – remontowej i prowadzonych wydatków na zakupy inwestycyjne, ewidencja
w systemie ZSRK.

6) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu przekazanych Dyrektorowi Sądu Okręgowego do wykonania przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie przepisu art. 179 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

7) współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego, programów komputerowych czy licencji,

8) Sprawozdawczość z realizacji wydatków inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-01-11 10:07
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-02-27 08:48
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 569