Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://rzeszow.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie
  dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.
 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do sądu.
 • Treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Oddział Administracyjny, prezes@rzeszow.so.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 875 62 31 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wewnętrznym parkingu sądu, na którego teren można wjechać przez szlaban, który otwiera pracownik ochrony.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki do wejścia poruszasz się dziedzińcem. Obok drzwi wejściowych na ścianie budynku znajduje się domofon w celu wezwania pomocy otwarcia drzwi.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi, prowadzącymi do budynku sądu, zamontowana jest bramka wykrywająca przedmioty metalowe i prześwietlarka bagażu oraz stanowisko ochrony. Usytuowane są również bramki strefy bezpieczeństwa. W celu przejścia przez bramki należy pobrać kartę, którą wydaje pracownik ochrony. Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze i czytelnia akt znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego, natomiast Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego po prawej stronie od wejścia głównego.
  Osoby z niepełnosprawnościami ruchu lub osoby z trudnościami w poruszaniu się, w celu dotarcia i załatwienia spraw w sądzie, mogą skorzystać z windy. Szerokie korytarze w budynku umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się.
  W pomieszczeniu nr 4 Biura Obsługi Interesanta udostępniona jest pętla indukcyjna oraz możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w formie on-line.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Kabina windy ma głębokość 205 centymetrów i szerokość 105 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 95 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: w windzie znajduje się przycisk oznaczony dzwonkiem, który połączy cię z operatorem windy

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na poziomie wysokiego parteru, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku.

 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 140 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 140 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 20 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 140 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://rzeszow.so.gov.pl/informacje-o-dzialalnosci.html
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://rzeszow.so.gov.pl/informacje-o-dzialalnosci.html
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://rzeszow.so.gov.pl/raporty-dostepnosci.html
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://rzeszow.so.gov.pl/informacje-o-dzialalnosci.html
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-30 15:33
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-03-29 10:17
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 216