Prezes Sądu Okręgowego

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

 

pok. 149

tel.:(17) 875-62-31

fax.:(17) 862-72-65

adres e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

 

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy od godz. 9.00 do 10.30

Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 1.  

Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora, a w szczególności:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym  w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, kuratorów zawodowych,
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
 • określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2  i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - biorąc pod uwagę ich zakres,
 • dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
 • jest administratorem danych osobowych,
 • udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, podział czynności, o którym mowa w art. 22a  Prawa o ustroju sądów powszechnych,
 • szczegółowy zakres obowiązków wynika z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, powołanego wyżej Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych.
 • Prezes w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
 • Prezesa zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.
 • Prezes może część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i  czynności zlecić Wiceprezesom.
 • Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego Prezes może powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także Wiceprezesowi sądu, przewodniczącemu wydziału, oraz w uzasadnionych przypadkach, innemu wyznaczonemu sędziemu lub w określonym zakresie - inspektorowi do spraw biurowości.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:39
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-06-14 10:13
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 59 141