Prezes Sądu Okręgowego

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Sędzia Sądu Rejonowego Rafał Puchalski

 

pok. 149

tel.:(17) 875-62-31

fax.:(17) 862-72-65

adres e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w Środy od godziny 10.00 do 12.30. Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 

1. 

Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora, a w szczególności:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Rzeszowie, kuratorów sądowych oraz wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy,
 3. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 4. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 5. określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych - biorąc pod uwagę ich zakres,
 6. przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu,
 7. nadzoruje pracę Oddziału Administracyjnego (w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora), Oddziału Kadr (w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asystentami sędziów, kierownikiem i specjalistami OZSS w Rzeszowie, kuratorami sądowymi, aplikantami kuratorskimi i referendarzami sądowymi oraz wykonywania w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy), Samodzielnej Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora ds. Obronnych, Audytora Wewnętrznego (w zakresie spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora), kierownika i specjalistów OZSS w Rzeszowie, Biura Obsługi Interesantów (w zakresie niezastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Dyrektora)  oraz Inspektora ds. BHP (w zakresie zadań przypisanych Prezesowi), zaś przy pomocy Wiceprezesów, przewodniczących wydziałów, sędziów wizytatorów lub innych wyznaczonych osób pełni ogólny nadzór nad pozostałymi  jednostkami  organizacyjnymi sądu,
 8. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 9. prowadzi listy biegłych sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy sądowych, stałych mediatorów, wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich oraz sprawy ławników, a także wykonuje czynności zlecone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w odniesieniu do osób posiadających licencje syndyka,
 10. udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie oraz organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z Koordynatorem ds. Mediacji.
 11. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie,
 12. rozstrzyga w sprawie umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych  w sprawach cywilnych,
 13. zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie zadań przypisanych ustawą,
 14. podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich, asystentów sędziów i kierownika OZSS,
 15. nadzoruje organizację  przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości,
 16. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizuje szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów OZSS i ławników,
 17. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu,
 18. ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniający możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzi ewidencję udziału w nich ławników,
 19. współpracuje z radą ławniczą,
 20. udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 21. wykonuje zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 22. wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 23. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
 24. prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie,
 25. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
 26. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji,
 27. rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia w przydziale spraw,
 28. ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, podział czynności, o którym mowa w art. 22a  Prawa o ustroju sądów powszechnych,
 29. bada sprawności postępowania w poszczególnych sprawach,
 30. kontroluje działalność sekretariatów wydziałów, 
 31. bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą,
 32. przeprowadza w sądach rejonowych wizytacje, obejmujące pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału,
 33. przeprowadza w sądach rejonowych lustracje, obejmujące wybrane zagadnienia z działalności  administracyjnej sądu lub wydziału sądu,
 34. przeprowadza lub wyznacza sędziego do przeprowadzenia kontroli przechowywania przedmiotów w sądzie,
 35. wykonuje inne czynności przewidziane w przepisach szczególnych.

 

2.

Prezes w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

3.

Prezesa zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.

4.

Prezes może część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności zlecić Wiceprezesom.

5.

Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego Prezes może powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także Wiceprezesowi sądu, przewodniczącemu wydziału, oraz w uzasadnionych przypadkach, innemu wyznaczonemu sędziemu lub w określonym zakresie - inspektorowi do spraw biurowości.

 
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:39
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-09-19 11:40
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 49 899