Oddział Finansowy

 

Kierownik Oddziału Finansowego

Główny Księgowy - Urszula Juszczyk

pok. 253, tel. (17) 875 64 55

e-mail: urszula.juszczyk@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

1.

Główny Księgowy odpowiada za organizację i koordynację pracy oddziału finansowego i w tym zakresie podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2.

Główny Księgowy wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w szczególności w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości Sądu Okręgowego  i sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego.
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, w zakresie określonym w Instrukcji inwentaryzacyjnej sądu.

3.

Do zakresu działania Oddziału Finansowego należą w szczególności:

 1. Wykonywanie budżetu Sądu  Okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego.
 2. prowadzenie rachunkowości sądu (przy użyciu programów informatycznych określonych w Polityce Rachunkowości) oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • ewidencję księgową mienia będącego w posiadaniu sądu,
  • prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej
 3. prowadzenie sum depozytowych sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w tym zakresie oraz prowadzenie rejestru sum depozytowych i księgi depozytów wartościowych
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych z wyłączeniem ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz należności sądowych,
 5. prowadzenie depozytów wartościowych,
 6. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych,
 8. kontrola przestrzegania w sądzie i jednostkach podległych zasad gospodarki finansowej, w tym   gospodarowania  mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów i dyscypliny finansów publicznych,
 9. prowadzenie gospodarki finansowej sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej  w szczególności na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,
  • organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 10. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej wynagrodzeń,
 11. przygotowywanie projektu planu finansowego oraz planu finansowego, w tym w układzie  zadaniowym, a następnie wykonanie budżetu sądu,
 12. opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu sądu,
 13. przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych sądu i wnioskowanie o ich dokonanie,
 14. dysponowanie rachunkami bieżącymi sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków,
 15. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 16. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie,
 17. sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków  przez sąd,
 18. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji  w tym zakresie przez sąd,
 19. sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym (część budżetowa 15/09), na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 20. realizowanie obowiązków płatnika na podstawie odrębnych przepisów,
 21. obsługa systemu bankowości elektronicznej,
 22. obsługa informatycznego systemu „Trezor”,
 23. obsługa informatycznego programu do sprawozdań „INTEGRATOR”,
 24. obsługa systemu informatycznego „PŁATNIK” oraz systemów związanych ze sprawozdawczością do GUS i PEFRON,

4.

Odział Finansowy  realizuje powierzone zadania na rzecz Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania Dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:15
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-15 11:38
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 15 574