Często zadawane pytania

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Pouczenie w jaki sposób należy złożyć odwołanie zawsze znajduje się w wydanej przez organ rentowy decyzji.

1 971 odsłon

Skazani i ich obrońcy,  a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych.

1 296 odsłon

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie  przekracza roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku.

Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia…

2 727 odsłon

Odbywanie kary w tym systemie  polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.

2 190 odsłon

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok.

Wniosek podlega opłacie.

1 822 odsłon

Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacje materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzję Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny), oraz dane dotyczące sytuacji rodzinnej skazanego. Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT (kserokopię należy dołączyć do wniosku).

3 451 odsłon

Takie zezwolenie można uzyskać wówczas, gdy osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.

Wówczas należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie (druki dostępne w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 4 i 5).

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do…

10 693 odsłon

Od pozwu o zapłatę, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5 % tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych. W postępowaniu nakazowym opłaca się ¼ obliczonej w ten…

21 046 odsłon

Orzeczenie o winie ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Podstawową zasadą jest, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać alimentów. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został…

5 059 odsłon

różnice:

  • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa,
  • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa,
  • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa,
  • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego,
11 579 odsłon

Do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa.

2 980 odsłon

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

12 366 odsłon

Pozew winien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto obowiązkowo zawierać następujące dane:

4 211 odsłon

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

9 142 odsłon

W postępowaniu cywilnym za wydanie kserokopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – opłata wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii, natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.…

1 033 odsłon

Świadek w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary grzywny lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz prośbą o   uchylenie kary. W przypadku jego…

1 548 odsłon

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy.

Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

4 263 odsłon

Wyrok zaoczny w sprawach karnych  doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

Sąd nie…

9 572 odsłon

W postępowaniu cywilnym wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty  ogłoszenia wyroku/postanowienia. Podlega on opłacie stałej  w wysokości 100 zł, zaś…

8 082 odsłon

W postępowaniu cywilnym wniosek o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie stałej  w wysokości 100 zł, zaś ewentualny brak fiskalny z tego tytułu…

4 432 odsłon

Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron i przedmiotu postępowania).

 

1 872 odsłon

W Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 4 i 5 ) należy złożyć pisemny wniosek.

5 007 odsłon

Taki wniosek może złożyć  osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie  i rodziny.

2 284 odsłon

Należy je składać w Biurze Podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.

1 196 odsłon
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d