W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia ?

W postępowaniu cywilnym wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty  ogłoszenia wyroku/postanowienia. Podlega on opłacie stałej  w wysokości 100 zł, zaś ewentualny brak fiskalny z tego tytułu skutkować będzie niemożnością nadania złożonemu wnioskowi odpowiedniego biegu. Wyjątki pozwalające na nie uiszczenie opłaty od wniosku zostały szczegółowo wymienione w tytule IV ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w art. 94-118 u.k.s.c.

We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całego postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Sporządzenie pisemnego uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od złożenia wniosku o doręczenie uzasadniania.

Druk wniosku jest dostępny w  Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 4 i 5 na parterze  budynku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

 

W V Wydziale Cywilnym Odwoławczym wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie tygodnia  od dnia  ogłoszenia wyroku/postanowienia.

We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku/postanowienia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od obowiązku złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. 

Od wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobiera się opłatę sądową w wysokości 100 złotych.

 

W jakich terminach można wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego?

Wyrok zaoczny w sprawach karnych    doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

            Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną. Na postanowienie to służy zażalenie.

            Uwzględnienie sprzeciwu powoduje ponowne rozpoznanie sprawy. Wyrok zaoczny traci moc, gdy oskarżony lub jego obrońca stawi się na rozprawę.

 

Wyroki zaoczne w sprawach cywilnych doręcza się z urzędu obu stronom, z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody,  chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub części, a powód zażądał uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wyroku. Sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

 

Pozwany przeciwko, któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:41
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:52
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 9 787