Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów


Wykonująca funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Małgorzata Mazur przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy od godz. 9:00 do 10:00

Interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje: Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. 2020.2072 jt/, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych /Dz.U.2012.524/,  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2020.256 jt. ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U.2002.5.46/.

 

Sposób wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków:

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

1.1 na piśmie w Biurze Podawczym Sądu – parter pok. 2 lub drogą pocztową,

1.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prezes@rzeszow.so.gov.pl (z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego oraz adresu do korespondencji),

1.3 ustnie do protokołu w Biurze Obsługi Interesantów – parter pok. 4 lub 5.

wzór skargi/wniosku (Plik DOC, 68 KB)

wzór protokołu (Plik DOC, 68 KB)

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 pkt 3  zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

3. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

5. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

6. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

7. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w ust. 6, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

8. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

9. Skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

10. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie dni 7 z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania

11. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

12. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

13. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

14. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

15. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

16. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.

17. Prezes sądu okręgowego w razie stwierdzenia uchybień może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 09:52
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-05-24 12:10
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 9 619