Oddział Administracyjny

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Małgorzata Szemberska

pok. 243, tel.

(17) 875 62 78

fax: (17) 875 62 98

e-mail: oadm@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

 

1.

Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora oraz Dyrektorowi w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych.

2.

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 

 • sprawy organizacyjne sądu, 
 • prowadzenie  spraw związanych z  biegłymi sądowymi, biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ławnikami, lekarzami sądowymi, mediatorami oraz syndykami upadłości w zakresie zleconym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników,
 • prowadzenie Sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów
 • prowadzenie Biura Podawczego,
 • prowadzenie Biblioteki,
 • nadzór nad Punktem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym,
 • ewidencja pieczęci urzędowych sądu,
 • poświadczanie liczby stron w księgach biurowych

 

3.

Oddziałowi Administracyjnemu podlegają następujące wyodrębnione jednostki:

3.1 Sekretariat Prezesa i Wiceprezesów, do którego zadań należy w szczególności:

 • obsługa biurowa Prezesa i Wiceprezesów sądu,
 • prowadzenie  rejestru skarg i wniosków  wpływających do Prezesa,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa oraz  Prezesa i Dyrektora
 • przechowywanie dokumentacji z kontroli  przeprowadzanych w sądzie (w zakresie kompetencji Prezesa),
 • prowadzenie akt spraw i dokumentacji dotyczącej zastępstwa prawnego Prezesa oraz teczek podręcznych tych spraw,
 • prowadzenie rejestru  delegacji służbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty lub odraczaniem terminu spłaty należności sądowych - przez Prezesa,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją podpisów i pieczęci notariuszy oraz podpisów sędziów  i pieczęci urzędowych sądów  z okręgu,
 • wykonywanie czynności związanych z rozpoznawaniem przez Prezesa wniosków sędziów w przedmiocie przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia,

3.2 Archiwum Zakładowe, do którego zadań należy w szczególności:

 • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych sądu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria „A”) do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów do zniszczenia.

3.3 Biuro Podawcze, do którego zadań należy w szczególności:

 • odbiór przesyłek pocztowych adresowanych do sądu,
 • przyjmowanie wpływającej korespondencji, znakowanie jej pieczęcią wpływu oraz rejestracja,
 • rozdział korespondencji do jednostek organizacyjnych sądu,
 • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
 • ewidencja przesyłek poleconych w pocztowej książce nadawczej,
 • organizacja ekspedycji przesyłek sądowych,
 • rozliczanie należności z tytułu nadawania przesyłek sądowych.

3.4 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego zadań należy w szczególności:

 • udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wnioski/zapytania złożone w Punkcie lub  przesłane za  pośrednictwem operatora pocztowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie i przesyłanie do biura informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego sprawozdań  z działalności Punktu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:14
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-03-27 08:34
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 14 790