Dyrektor Sądu Okręgowego

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

 

Maciej Szewczyk

 

pok. 254

tel. (17) 875 63 23

adres e-mail: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl

 

  1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu (z wyłączeniem sędziów, asystentów sędziów, kierownika i specjalistów OZSS oraz kuratorów sądowych),
  4. Określa, w porozumieniu z Prezesem, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu (z wyłączeniem sędziów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych),
  5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu,
  6. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
  7. Wykonuje zadania dyrektora w sądach rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego, w których nie powołano dyrektora,
  8. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, powołanego wyżej Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych,
  9. Podlega służbowo Prezesowi Sądu z zastrzeżeniem art. 177 § 4 u.s.p.,
  10. Jeżeli Dyrektor nie pełni obowiązków służbowych, zastępstwo w tym względzie pełni upoważniona osoba, przejmując wówczas zadania i kompetencje Dyrektora, wynikające z upoważnienia.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:43
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-06-01 08:36
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 25 152