Kuratorzy

 
Kurator Okręgowy
Krystyna Worek, pok. 247,
tel. 0-17 87-56-239
adres e-mail: krystyna.worek@rzeszow.so.gov.pl
 
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
 
Zastępca Kuratora Okręgowego
Witold Krupa, pok. 247,
tel. 0-17 87-56-239
adres e-mail: kurator@rzeszow.so.gov.pl
 
Sekretariat Kuratora Okręgowego
Kornelia Magoń
pok. 255.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
 
1.
Kurator Okręgowy podlega bezpośrednio Prezesowi, przed którym odpowiada za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu sądowym.
2.
Kurator Okręgowy reprezentuje kuratorów sądowych przed Prezesem i organami kolegialnymi sądu.
3.
Do zadań Kuratora Okręgowego należy w szczególności:

 1. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 2. koordynowanie działań kuratorów sądowych w okręgu,
 3. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 4. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 5. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji. W uzasadnionych wypadkach kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta,
 6. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 7. przygotowywanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 9. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 11. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 13. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia Prezesowi,
  • 13a) wskazywanie pierwszego i drugiego zastępcy, w wypadku gdy Minister Sprawiedliwości powoła dwóch zastępców kuratora okręgowego,
 14. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa,
 16. podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa.

We właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie funkcjonuje 7 zespołów kuratorskiej służby sądowej przy 6 sądach rejonowych.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie (I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej),
Sąd Rejonowy w Dębicy,
Sąd Rejonowy w Łańcucie,
Sąd Rejonowy w Leżajsku,
Sąd Rejonowy w Ropczycach,
Sąd Rejonowy w Strzyżowie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:58
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-02-20 09:15
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 21 026