Wydział Wizytacyjny

VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Przewodnicząca

Sędzia Sądu Okręgowego

Grażyna Artymiak

p.147

 

Kierownik Sekretariatu - Renata Malisz

pok.105

tel. 17-87-56-354

fax. 17-87-56-349

e-mail: wiz@rzeszow.so.gov.pl

 

Zespół ds. analiz i organizacji pracy

pok.106

tel. 17-87-56-332

fax. 17-87-56-349

e-mail: statystyki@rzeszow.so.gov.pl

 

W ramach VII Wydziału Wizytacyjnego działa komórka ds. obrotu prawnego z zagranicą 

Pani Elżbieta Czudec

pok. 9

tel. 17- 87-56-394

fax. 17- 87-56-349

e-mail: elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30

 

1.

Do zakresu działania Wydziału Wizytacyjnego należy w szczególności:

 

  1. wykonywanie określonych czynności wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w sądzie oraz nad sądami rejonowymi w obszarze właściwości sądu, przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości (w tym  współpraca i czynności kontrolne w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów),

  2. wykonywanie czynności nadzoru nad komornikami i Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Łańcucie,

  3. wykonywanie oraz koordynowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,

  4. udzielanie osobom uprawnionym do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych zamieszkałych za granicą niezbędnych wskazówek i informacji wynikających   z umów międzynarodowych, dotyczących sposobu uzyskania świadczeń alimentacyjnych, opracowanie stosownej dokumentacji, jej przesłanie właściwym organom, informowanie o poczynionych czynnościach oraz prowadzenie korespondencji, mającej na celu egzekucję alimentów.

  5. prowadzenie zbioru orzeczeń wydanych przez sąd w wyniku rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

  6. prowadzenie zbiorów pism stwierdzających uchybienia sędziów w zakresie sprawności postępowania sądowego oraz postanowień sądu jako sądu odwoławczego, zawierających wytknięcia uchybień,

  7. opracowywanie wniosków i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia, zniesienia  lub zmiany jednostek organizacyjnych,

  8. prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej,

  9. przygotowywanie – we współpracy z odpowiednimi wydziałami sądu -  danych do sporządzania ocen kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, kandydatów na stanowiska prezesów, wiceprezesów i wizytatorów, a także inne oceny pracy sędziów wynikające z przepisów prawa,

 1. W ramach wydziału wizytacyjnego funkcjonuje Zespół do spraw Analiz i Organizacji Pracy, do  obowiązków którego należy realizacja zadań z zakresu analiz i organizacji pracy, a w szczególności:

  1. koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem aplikacji sądowej AS SAP w zakresie sprawozdań statystycznych, a w szczególności: nadawania, zmiany  oraz zamykania uprawnień w porozumieniu z Zespołem ServiceDesk, bieżące tworzenie dodatkowych profilów dla użytkowników oraz związanych ze zmianami organizacyjnymi podległych wydziałów oraz sądów rejonowych,

  2.  koordynowanie prac związanych z wdrażaniem zmian zleconych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących poprawności sporządzania sprawozdań statystycznych,

  3.  koordynowanie bieżących działań dotyczących projektu: „Automatyzacja poboru danych statystycznych z systemów sądowych”, którego celem jest ujednolicenie baz danych rozproszonych systemów dziedzinowych sądów powszechnych – na potrzeby migracji danych do Centralnego Systemu Sądowego (CaSuS),

  4. sporządzanie zbiorczych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystyk  okręgu,  w zakresie ewidencji spraw, wydanych orzeczeń i przestępczości oraz weryfikacja sprawozdań jednostkowych przygotowywanych przez  wydziały sądu i sądy rejonowe,

  5. sporządzanie w systemie kwartalnym zbiorczych sprawozdań z limitów etatów i obsady sądu, weryfikacja sprawozdań jednostkowych z wydziałów oraz zbiorczych z podległych sądów rejonowych,

  6. wykonywanie, na polecenie Prezesa lub Dyrektora, bieżących analiz i zestawień,

  7. prowadzenie kart informacyjnych o wydajności sędziów i referendarzy z okręgu,

  8. comiesięczne sporządzanie sprawozdania z ruchu spraw (okresowe i miesięczne) z wydziałów z sądu okręgowego oraz podległych wydziałów sądów rejonowych w rozbiciu na poszczególne repertoria oraz dodatkowo na wszystkie wydziały cywilne i karne Sądu Rejonowego w Rzeszowie,

  9. dokonywanie analiz porównawczych dotyczących obciążenia pracą sędziów i innych grup osób zatrudnionych w sądach, przy uwzględnieniu ruchu spraw w poszczególnych kategoriach,

  10. opracowywanie danych dla potrzeb Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,

  11. sporządzanie w systemie kwartalnym sprawozdań z działalności sądu związanych z budżetem zadaniowym,

  12. prowadzenie rejestru i wykonywanie czynności związanych z otrzymaniem przez Prezesa odpisu skargi lub orzeczenia uwzględniającego skargę w zakresie naruszenia przez sąd prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:11
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-07 11:44
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 18 585