Często zadawane pytania

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Pouczenie w jaki sposób należy złożyć odwołanie zawsze znajduje się w wydanej przez organ rentowy decyzji.

1 847 odsłon

Skazani i ich obrońcy,  a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych.

1 242 odsłon

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie  przekracza roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku.

Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia…

2 680 odsłon

Odbywanie kary w tym systemie  polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.

2 134 odsłon

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok.

Wniosek podlega opłacie.

1 764 odsłon

Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacje materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzję Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny), oraz dane dotyczące sytuacji rodzinnej skazanego. Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT (kserokopię należy dołączyć do wniosku).

3 029 odsłon

Takie zezwolenie można uzyskać wówczas, gdy osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.

Wówczas należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie (druki dostępne w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 1 i 4).

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku, gdy tymczasowo…

10 369 odsłon

Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa i wynosi 5% wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.

W postępowaniu upominawczym opłata jest stosunkowa i wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie.

20 930 odsłon

Orzeczenie o winie ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Podstawową zasadą jest, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać alimentów. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został…

4 447 odsłon

różnice:

 • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa,
 • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa,
 • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa,
 • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko…
11 408 odsłon

Do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa.
W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

2 640 odsłon

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone  aktów urodzenia  małoletnich dzieci,
 • opłata stała w kwocie 600 zł.

W pozwie należy, oprócz elementów, które znajdują się…

10 982 odsłon

Pozew powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu,
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj.:

 • orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad…
3 941 odsłon

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew.

1 157 odsłon

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

5 950 odsłon

Za wydanie kserokopii z akt sprawy - opłata wynosi 1 zł za każdą stronę, natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

890 odsłon

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy.

Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

4 071 odsłon

Wyrok zaoczny w sprawach karnych  doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

Sąd nie…

9 064 odsłon

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia.

Druk wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 1 i 4 na parterze budynku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

6 017 odsłon

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

4 176 odsłon

Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron i przedmiotu postępowania).

Znaki opłaty sądowej do nabycia w Kasie pokój nr 54 (parter).

1 534 odsłon

W Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 1 i 4) należy złożyć pisemny wniosek. Formularze wniosku są dostępne w BOI oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Wniosek taki można przesłać też za  pośrednictwem poczty.

Opłata pobierana  od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)    poświadczenia odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)    odpisu…

4 131 odsłon

Taki wniosek może złożyć  osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie  i rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu,  którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. Do wniosku należy załączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.…

2 214 odsłon

W tej sprawie należy zwrócić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Punkt ten mieści się w pokoju nr 53 na parterze (na prawo od głównego wejścia).

Telefon kontaktowy: 17 87-56-230.

Formularz wniosku do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz…

27 194 odsłon

Należy je składać w Biurze Podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty. 

Biuro Podawcze w siedzibie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3, znajduje się w pokoju nr 2 na parterze (w lewym skrzydle od głównego wejścia).

1 012 odsłon
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d